19/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání a dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jana Rážková, p. František Prasátko a p. Ivan Munzar a ověřovatele zápisu ve složení: p. Antonín Líbal a p. Jindřich Štrencl.

 

20/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 15, tj. všichni zastupitelé.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

 

21/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva č. 1/2014/ZM-18/2014/ZM. Žádné úkoly nebyly uloženy.

 

22/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 18.3.2014 do 16.6.2014.

 

23/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za l. čtvrtletí roku 2014.

 

24/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje závěrečný účet města za rok 2013 dle § 84 odst. 2) písm. c) zákona o obcích a v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění včetně výsledku hospodaření a včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 a uzavírá projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města Budyně nad Ohří za rok 2013, a to bez výhrad.
Závěrečný účet je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva.

 

25/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje v souladu s vyhláškou č.220/2013 souladu se zák. č. 239/2012 Sb. v platném znění účetní závěrku města Budyně nad Ohří za rok 2013 formou vydání „Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013", tj. za období od 1.1. do 31.12.2013. Účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy dle § 3 vyhl. č. 410/2009 Sb. a zpráva auditora tvoří přílohu žádosti města (účetní jednotky) o schválení účetní závěrky.

 

26/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 1.Rozpočtové opatření, tj. navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o 2.362,- tis. Kč.
– viz níže uvedená rekapitulace:

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

30.440,00

XX

Příjmy dle paragrafů

9.842,00

XX

Běžné výdaje

 

XX

38.570,732

Investiční výdaje

 

XX

12.261,268

Mezisoučet

40.282,00

50.832,00

Financování

Nově přijatý úvěr                              8.000,00

Dofinancování ze zůstatku 2013       4.330,00

Splátky úvěrů

           1.780,00

Celkem:

52.612,00

52.612,00


 

27/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby IE-12-4003656/002 – LT, Budyně n/O – výměna kVN pro TS Koh-i-noor na p.č. 775/1 v k.ú. Budyně n.O. a to s akciovou společností ČEZ Distribuce Děčín a pověřuje starosto podpisem této smlouvy.

 

28/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přijetí daru – poz.parcely č. 8 v k.ú. Budyně nad Ohří od RNDr. Kothery a RNDr. Pavlíčka a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

 

29/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej stavby „Budyně nad Ohří, Písty- vodovod" akciové společnosti Severočeská vodárenská společnost Teplice v souladu s již uzavřenou Smlouvou o spolufinancování stavby ze dne 16.12.2003 s tím, že SVS Teplice a.s. uhradí zbývajících 20% příspěvku (84 tis.Kč) po vložení této stavby do majetku SVS Teplice a.s.. Zároveň zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem této kupní smlouvy s obsahem CES K/2014, LT 008 007.

 

30/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na dotační akci z MMR ČR: „Infocentrum Budyně nad Ohří" do výše 380tis.Kč.

 

31/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje opětovné vložení fin. vkladu v Komerční bance na čtyřletý termínovaný vklad v aktuální úrokové sazbě 0,90 % p.a. (jedná se o finanční částku 1,737.144,33 Kč).

 

32/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání připomínky k Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v uplynulém období a pověřuje starostu jejím podáním, (připomínka města je přiložena k zápisu).

 

33/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří vzalo na vědomí zprávu Městské policie Budyně nad Ohří.