34/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání a dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: paní Blanka Horáčková, paní Ivana Kodlová a pan Antonín Líbal a ověřovatele zápisu ve složení: p. František Prasátko a p. Miloš Šfialda

 

35/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 13, 2 omluveni.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

 

36/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva č. 19/2014/ZM-33/2014/ZM. Žádné úkoly nebyly uloženy.

 

37/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 17.6.2014 do 15.9.2014.

 

38/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za l. pololetí roku 2014.

 

39/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu výboru kontrolního.

 

40/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu výboru finančního.

 

41/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o Zhodnocení volebního období 2010 až 2014.

 

42/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 2.Rozpočtové opatření, tj. navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o 258.788,- Kč.
–viz níže uvedená rekapitulace:

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

30,385.000,57

XX

Příjmy dle paragrafů

10,155.787,43

XX

Běžné výdaje

 

XX

38,829.520,00

Investiční výdaje

 

XX

12,261.268,00

Mezisoučet

40,540.788,00

51,090.788,00

Financování

Nově přijatý úvěr

                             8,000.000,00

Dofinancování ze zůstatku 2013

             4,330.000,00

Splátky úvěrů

           1,780.000,00

Celkem:

52,870.788,00

52,870.788,00

 

43/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu kanalizační přípojky na p.č. 1491/2 v k.ú. Budyně nad Ohří s Tělovýchovnou jednotou Sokol Budyně nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

44/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje změnu úvěrových podmínek ve smlouvě č. 10581/14/LCD ze dne 11.4.2014, a to prodloužení čerpání úvěru do 31.10.2014 včetně. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. Zároveň zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Dodatku k této ÚS.

 

45/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří revokuje usnesení č. 31/2014/ZM o termínovaném vkladu a přijímá níže uvedené usnesení.

 

46/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje opětovné vložení finančního vkladu (částka 1,738.447,51 Kč - stav k 30.6.2014) do Komerční banky na „Krátkodobý termínovaný účet – roční" v aktuální úrokové sazbě 0,35% p.a..

 

47/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury ČR o finanční podporu z programu Regenerace MPR a MPZ na opravu hradeb vodního hradu na rok 2015, zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města ve výši 50% celkových nákladů. Dále Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje doplněný Městský program regenerace MPZ Budyně nad Ohří na rok 2015.

 

48/2014/ZM
  • A) Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o stavu Územního plánu Budyně nad Ohří a rozhodnutí rady o oprávněné osobě paní Zdeňce Klenorové, která zajistí městskému úřadu splnění kvalifikačních předpokladů dle ust. § 24 stavebního zákona.
  • B) Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem a to pana Ing. Petra Medáčka, CSc.,MBA.
  • C) Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří rozhodlo v souladu s ustanovením § 44 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen stavební zákon), za použití § 6 odst. 5 písmene f) a § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 84 odst. 2 písmene x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pořízení „změny č. 4 územního plánu Budyně nad Ohří prostřednictvím zprávy o uplatňování územního plánu".