49/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí odstoupení zastupitele pana Václava Krpeše.

 

50/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva /pana Antonína Líbala/ podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. Listina prokazující složení slibu je přiložena k zápisu.

 

51/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání a dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: paní Vl. Rážková, RNDr. Blanka Horáčková, MUDr. Jana Rážková a ověřovatele zápisu ve složení: Václav Svoboda a Milena Doušová.

 

52/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 14 a jeden omluven.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

 

53/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva č. 34/2014/ZM-48/2014/ZM a usnesení z ustavujícího zasedání USZ/1/2014/ZM - USZ/25/2014/ZM. Žádné úkoly nebyly uloženy.

 

54/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí, že zpráva starosty o činnosti rady za uplynulé období, tj. od 15.9.2014 do 29.12.2014 bude předložena na příštím jednání zastupitelstva.

 

55/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří k 30.9. 2014.

 

56/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pana Antonína Líbala do funkce předsedy kontrolního výboru.

 

57/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje členy výborů a to:
  • Členy finančního výboru: Jitka Černá, Jana Králová, Miloš Šifalda, Marie Čížková.
  • Členy integračního výboru: Andrea Brandnerová, Jarmila Káňová, Milan Kozel, Dana Pospíšilová, Marie Hamplová a Antonín Frgal.
  • Členy kontrolního výboru: Jiřina Munzarová, Alena Líbalová.

 

58/2014/ZM
 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 4.Rozpočtové opatření, tj. navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o 964.121,- Kč – viz níže uvedená rekapitulace:
 

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

33,162.667,57

XX

Příjmy dle paragrafů

10,792.787,43

XX

Běžné výdaje

 

XX

39,793.641,00

Investiční výdaje

 

XX

14,711.814,00

Mezisoučet

43,955.455,00

54,505.455,00

Financování

Nově přijatý úvěr

                             8,000.000,00

Dofinancování ze zůstatku 2013

             4,330.000,00

Splátky úvěrů

           1,780.000,00

Celkem:

56,285.455,00

56,285.455,00

 

59/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro hospodaření obce zřízení rozpočtového provizoria na dobu do schválení rozpočtu pro rok 2015 v tomto znění:
Čtvrtletní provozní náklady města mohou být čerpány v období rozpočtového provizoria do výše 3/12 skutečných výdajů z předchozího účetního období. Tento limit se nevztahuje na prostředky z dotačních programů.
Investiční náklady mohou být čerpány v rozsahu potřebném pro zahájení investičních akcí. V případě zahájení nových investičních akcí je nutné jejich financování schválit na zastupitelstvu.
Tato regulace platí až do doby schválení rozpočtu města na rok 2015, nejdéle však do konce března 2015.

 

60/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu splaškové kanalizace vyústěné z ČOV na p.p.č. 584/7 a 584/10 v k.ú. Kostelec nad Ohří a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

 

61/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje paní Jitku Musilovou do funkce přísedící Okresního soudu v Litoměřicích.

 

62/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje v rámci obnovy katastrálního operátu úpravu obecní hranice mezi katastrálním územím Nížebohy a Přestavlky z důvodu současného rozdělení staveb na st.127/1, /2 Přestavlky a st. 130/1, /2 Nížebohy, a st. 128/1, /2 Přestavlky a st. 131/1, /2 Nížebohy. Tato schvalovaná úprava je vyznačena v přiloženém „Návrhu na změnu obecní hranice".

 

63/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodeje pozemků a to:
  • prodej pozemku 362/15 o výměře 14 m2 - ost.plocha v k.ú. Písty á 20,- Kč,tj. celkem 280,- Kč,
  • prodej pozemku 1416/3 o výměře 169 m2 – zahrada v k.ú. Budyně nad Ohří á 20,- Kč, tj. celkem 3.380,- Kč,
  • prodej pozemku 622/2 o výměře 170 m2 – ost. plocha v k.ú. Roudníček á 15,- Kč, tj. celkem 2.250,- Kč,
  • prodej pozemku 511/8 o výměře 80m2 – orná půda v k.ú. Budyně nad Ohří á 15,- Kč, tj. celkem 1.200,-Kč

a pověřuje starostu podpisem kupních smluv na shora citované pozemky.

 

64/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přijetí daru ve znění Darovací smlouvy č. 2/2014 uzavřené s dárcem: „Sdružení obcí pro nakládání s odpady" na fin. částku 86.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

65/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na akci: „Budyně nad Ohří – Chodníky III.etapa" a zároveň Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na financování této akce v rozsahu dle stavebního rozpočtu ve výši 15% spoluúčasti, tj. 381.520,00 Kč.

 

66/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na akci: „Budyně nad Ohří, Mírové náměstí – přechody" a zároveň Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na financování této akce v rozsahu dle stavebního rozpočtu ve výši 15% spoluúčasti, tj. 141.458,00 Kč.

 

67/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na akci: „Písty - Chodníky a přechod" a zároveň Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na financování této akce v rozsahu dle stavebního rozpočtu ve výši 15% spoluúčasti, tj. 433.288,00 Kč.

 

68/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno a právo provést stavbu se spol. ČEZ Distribuce na p.č. 56/2 v k.ú. Břežany nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

69/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje místostarostu Ing. Petra Kindla ke spolupráci a k zastupování města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.