1/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jana Rážková, MUDr. Jan Medonos, M. Šifalda a ověřovatele zápisu ve složení: RNDr. Blanka Horáčková a L. Rážková.

 

2/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 15. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

 

3/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 49/2014/ZM-69/2014/ZM. Žádné další úkoly nebyly uloženy.

 

4/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 15.9.2014 do 23.3.2015.

 

5/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2014.

 

6/2015/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2014. Tato zpráva tvoří přílohu zápisu z tohoto jednání.

 

7/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočet města na rok 2015 a to ve výši 40.375,00 tis. Kč včetně financování a to v příjmech i ve výdajích dle níže uvedené rekapitulace a v těchto závazných ukazatelích:
  • Příjmy – viz PŘÍLOHA č. 1
  • Výdaje – viz PŘÍLOHA č. 2
  • Financování – viz PŘÍLOHA č. 3

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

27.672,00

XX

Příjmy dle paragrafů

10.473,00

XX

Běžné výdaje

 

XX

35.780,00

Investiční výdaje

 

XX

2.365,00

Mezisoučet

38.145,00

38.145,00

Financování

Dofinancování ze zůstatku 2014

                  2.230,00

Splátky úvěrů

             2.230,00

Celkem:

40.375,00

40.375,00

  • Zastupitelstvo města dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015.
  • Zastupitelstvo města ustanovuje vedoucímu ekonomického odboru provádět ve své kompetenci tyto rozpočtové změny, kterými nesmí být překročen stanovený objem schváleného rozpočtu vč.rozpočt.opatření: technické úpravy rozpočtu (tj. změna položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů) a přesuny mezi položkami výdajů a příjmů do výše závazných ukazatelů (tj. paragrafů a položek) schváleného rozpočtu a následně schválených rozpočtových opatření.

 

8/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtový výhled města na období 2016 až 2018 dle níže uvedené tabulky:
 

Č.ř.

     

rok 2016

rok 2017

Rok 2018

A

 

Počáteční stav peněžních prostředků k l.l.

 

14310

12060

9760

P1

Třída 1

Daňové příjmy

 

27000

27500

28000

P2

Třída 2

Nedaňové příjmy

 

10000

10100

10200

P3

Třída 3

Kapitálové příjmy (např., prodej pozemků)

 

500

500

500

P4

Třída 4

Přijaté dotace (např.hradby, rekonstrukce školy, rekonstr.kotelny, infocentrum,tělocvična a ostatní)

 

2500

2000

2000

Pc

 

Příjmy celkem po konsolidaci

 

40500

40100

40700

P5

 

- úvěry pol. 8113,

 

-

   

P6

 

- úvěry   pol. 8123

       

P8

 

dluhopisy – pol.8111

 

-

   

P9

 

dluhopisy – pol.8121

 

-

   

P10

 

ostatní

 

-

   

Pf

P5ažP10

Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita

       

P

Pc+Pf

Konsolidované příjmy celkem

 

40500

40100

40700

V1

Třída 5

Běžné neinvestiční výdaje ř. 4210

 

35000

35000

36200

V2

Třída 6

Kapitálové /investiční/ výdaje ř.4220

 

5500

5100

4500

Vc

V1+V2

Výdaje celkem po konsolidaci

 

40500

40100

40700

V4

 

- splátka krátkodobých úvěrů (pol. 8114)

 

-

   

V5

 

- splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)

 

2250

2300

2350

V7

 

- dluhopisy - 8112

 

-

   

V8

 

- dlouhodobé dluhopisy - 8122

 

-

   

V9

 

- ostatní

 

-

   

Vf

V4-V9

Splátky celkem

 

2250

2300

2350

V

Vc+Vf

Konsolidované výdaje celkem

 

40500

40100

40700

D

P-V

Hotovost běžného roku k 31. 12.

 

12060

9760

7410

 

9/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se vydává požární řád obce Budyně nad Ohří.

 

10/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Řád ohlašovny požárů.

 

11/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje doplnění Kontrolního výboru o další dva členy a to p. Věru Šťastnou a p. Soňu Adámkovou.

 

12/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce Děčín na akci IV-12-4011657-LT Písty ppč. 362/3, Kateřina Weigová na pozemku ve vlastnicví města ppč.362/10, k.ú. Písty a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

13/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Jiřím a Petrou Brázdovými na akci vodovodní přípojka a odkanalizování ČOV na pozemku ve vlastnictví města ppč.709/1, k.ú. Vrbka a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

14/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej části pozemku 184/5 v k.ú. Kostelec nad Ohří. Zároveň zastupitelstvo schvaluje záměr zřízení věcného břemene na části pozemku 184/5 v k.ú. Kostelec nad Ohří pro zřízení vjezdu na pozemek manželů Formánkových.
Po vyhotovení geodetického zaměření věcného břemene schvaluje zastupitelstvo uzavření smlouvy na zřízení tohoto věcného břemene vjezdu přes pozemek 184/5 v k.ú. Kostelec nad Ohří (PK 184/2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

15/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří
  • A. Bere na vědomí „Zprávu o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů ke zprávě o uplatňování územního plánu Budyně nad Ohří".
  • B. Schvaluje ve smyslu § 55 odst. (1) ve spojení s § 47 odst. 5 stavebního zákona „Zprávu o uplatňování územního plánu Budyně nad Ohří za období 04/2012 – 01/2015," datovanou březen 2015, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování změny č. 4 územního plánu Budyně nad Ohří.

 

16/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města o dotaci na dětské hřiště (u střediska volného času v Budyni nad Ohří) a to z Ministerstva pro místní rozvoj a schvaluje finanční spoluúčast města do výše 180 tis. Kč.

 

17/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury ČR o finanční podporu z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu sýpky v areálu vodního hradu a schvaluje finanční spoluúčast do výše 360 tis. Kč + DPH na tuto akci pro rok 2015.

 

18/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Státní fond životního prostředí ČR na dotaci na akci: „Zateplení budovy ZŠ a výměnu otopné soustavy" a zároveň schvaluje finanční spoluúčast města ve výši cca 4,300 tis. Kč s tím, že částka bude upřesněna poskytovatelem dotace a výběrovým řízením a nově projednána při schvalování rozpočtového opatření.

 

19/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vyřazení zmařených investic z majetku města, jedná se o:
  • energetický audit ZŠ z roku 2009 v ceně 227.290,-
  • PD - bezbariérové přechody a chodníky Malomlýnská z roku 2011 v ceně 106.564,- Kč.

 

20/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje vedení města jednáním s majiteli pozemku st. 54/3 v k.ú. Budyně nad Ohří, pozemek zasahuje do objektu kina v Budyni nad Ohří. Na příštím jednání zastupitelstva podá vedení města informaci o postupu jednání.

 

21/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí připomínky a náměty občanů Nížeboh a ukládá vedení města, aby umožnilo schůzku k projednání předložených námětů. Náměty jsou součástí zápisu z jednání zastupitelstva.