22/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: paní RNDr. B.Horáčková, A. Líbal a Miloš Šifalda, ověřovatele zápisu ve složení: paní Milena Doušová a MUDr. Medonos.

 

23/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 15.
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní E. Šánová.

 

24/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 1/2015/ZM-21/2015/ZM.
Žádné další úkoly nebyly uloženy.

 

25/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje účast města, se všemi ostatními podmínkami, dle § 84, písm. e), zákona o obcích, č. 128/2000 Sb. v platném znění, v „zapsaném ústavu", „MAS Dolní Poohří, z.ú.", který bude mimo jiné zabezpečovat činnost MAS (místní akční skupiny) metodou LEADER.

 

26/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že všechna správní území všech místních částí města Budyně nad Ohří budou součástí území MAS (místní akční skupiny) pro realizaci programů metodou LEADER.

 

27/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015. Schválený rozpočet v příjmech včetně financování i ve výdajích včetně financování zůstal nezměněn, dle níže uvedené rekapitulace.

Souhrn

Příjmy Výdaje

Příjmy položkové,

27.672,00 XX
Příjmy dle paragrafů 10.473,00 XX

Běžné výdaje

 

XX 35.780,00

Investiční výdaje

 

XX 2.365,00
Mezisoučet 38.145,00 38.145,00

Financování

Dofinancování ze zůstatku 2014

                   2.230,00

Splátky úvěrů

             2.230,00

Celkem: 40.375,00 40.375,00