28/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Michal Vogel, Ladislava Rážková, Antonín Líbal a ověřovatele zápisu ve složení: RNDr. Blanka Horáčková, Ivan Munzar.

 

29/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12 členů.
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou je paní Šánová.

 

30/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 22/2015/ZM-27/2015/ZM.
Žádné další úkoly nebyly uloženy.

 

31/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2014.

 

32/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje v souladu s vyhláškou č.220/2013 a se zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění, účetní závěrku města Budyně nad Ohří za rok 2014, tj. za období od 1.1. do 31.12.2014, formou vydání „Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2014“./Protokol je přílohou k usnesení.

 

33/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří revokuje usnesení č. 58/2014/ZM ze dne 29.12.2014.

 

34/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje novou bilanční tabulku schváleného rozpočtu na rok 2014 ze dne 29.12.2014. Přílohou tohoto usnesení je chybná tabulka i opravená bilanční tabulka.

 

35/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje závěrečný účet města za rok 2014 dle § 84 odst. 2) písm. c) zákona o obcích a v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 a uzavírá projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města Budyně nad Ohří za rok 2014, a to bez výhrad.

 

36/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za l. čtvrtletí roku 2015.

 

37/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 2.Rozpočtové opatření 2015 dle níže uvedené rekapitulace:

Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč

Souhrn

Příjmy Výdaje

Příjmy položkové,

39.064.901,00 XX
Příjmy dle paragrafů 10. 928. 500,00 XX

Běžné výdaje

 

XX 36.550.000,00

Investiční výdaje

 

XX 17.133.112,00
Mezisoučet 49.993.401,00 53.683.112,00

Financování

Dofinancování ze zůstatku 2014

6.361.711,00

Zůstatek min.období

9.129.746,73

Splátky úvěrů

           2.672.000,00

Rezerva výdajů ze zůstatku min.období

9.129.746,73

Celkem: 65 484 858,73 65.484.858,73

 

38/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej pozemku parc. č. 120 o výměře 2 m2 – v k.ú. Kostelec nad Ohří á 15,- Kč, tj. celkem 30,- Kč.

 

39/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej pozemku parc. č. 119 o výměře 11 m2 – v k.ú. Kostelec nad Ohří á 40,- Kč, tj. celkem 440,- Kč.

 

40/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje převzetí telefonní budky a její zařazení do majetku města.

 

41/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4010960/VB/006 název Zahajský mlýn s ČEZ Distribuce a.s. Děčín a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

42/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4009918/VB/001 název LT Budyně n/O, Školská k NN příp. pp.č. 628/7 s ČEZ Distribuce a.s. Děčín a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

43/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4009918/VB/001 a IV-12-4010591/VB/001 název stavby LT, Budyně n.O. .kNN příp. ppč. 56/2 a56/3 s ČEZ Distribuce a.s. Děčín a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

44/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4011658/VB/001 název stavby LT. Budyně n.O. Fáryho, p.p.č. 697/21 kNN s ČEZ Distribuce a.s. Děčín a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

45/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje akceptaci dotace na Dětské hřiště v Budyni nad Ohří (u SVČ), ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj, dotace ve výši Kč 398.335,--, vlastní zdroje Kč 170.716,-- a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

46/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje akceptaci dotace na Zateplení a výměnu zdroje vytápění ZŠ v Budyni nad Ohří, dle rozhodnutí č. 15235743-SFŽP, ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR, dotace ve výši Kč 9.950.066,-- , vlastní zdroje Kč 3.094.291,-- a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

47/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje akceptaci dotace na akci Budyně nad Ohří - Mírové náměstí – přechody – ISPROFOND 5427510120, dle Rozhodnutí č. o přidělení příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopraví infrastruktury pro rok 2015, dotace ve výši Kč 730.000,-- , vlastní zdroje 213.048,-- a pověřuje starostu podpisem smlouvy.