48/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, včetně změn a dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jiří Hubáček, p. Miloš Šifalda a Bc.Veronika Tajovská a ověřovatele zápisu ve složení: pí Milena Doušová a MUDr. Jana Rážková.

 

49/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12 členů.
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou je paní Alena Strossová.

 

50/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 28/2015/ZM-47/2015/ZM.
Žádné další úkoly nebyly uloženy.

 

51/2015/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 24.6.2015 do 21.9.2015.

 

52/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu za I.pololetí 2015 tj. K 30.6.2015.

 

53/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. III. na rok 2015 dle přiložené rekapitulace. Rozpis rozpočtového opatření bude přílohou zápisu. Rekapitulace ve výši 66.815.601,73 Kč bude součástí zápisu.

 

54/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-4002496/VB/001 název LT Kostelec nad Ohří, přeložka TS ,p.p.č.440/transformační stanice a podzemní vedení NN) s ČEZ Distribuce a.s. Děčín a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

55/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, č.IE-12-4003500/VB/001 název LT Písty, přemístění NN z budovy č.3 , s ČEZ Distribuce a.s.Děčín a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

56/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přijetí nabídnutého daru ve formě pozemku p.p.č.606/1 v k.ú. Kostelec nad Ohří o velikosti 9m2. Majitel pozemku vyhotoví darovací smlouvu a parcelu daruje městu.

 

57/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje doporučení rady vypsat poptávku na vypracování 10-ti letého lesního hospodářského plánu a oslovit 3 firmy.

 

58/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje aktualizaci programu Regenerace městské památkové zóny Budyně nad Ohří pro rok 2015, a to: 1) pro opravu bašty v soukromém vlastnictví, 2) pro vybudování infocentra z domu č.p. 7 v Budyni nad Ohří v areálu hradu.

 

59/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje spoluúčast do programu Regenerace MPZ MK ČR na severovýchodní baštu (u p.Masojídka) v poměru: 50% MK ČR, 40% vlastník, 10% město. Podíl města bude tvořit maximálně 170 tis. Kč.

 

60/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury ČR o dotaci z rezervy z programu Regenerace MPZ na vybudování infocentra v areálu hradu z domu č.p.7 a zároveň schvaluje finanční spoluúčast 50% na náklady vynaložené v roce 2015. Spoluúčast města bude tvořit maximálně 510 tis.Kč, a 212 tis. DPH.

 

61/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje neinvestiční dotaci organizaci TJ Viktorie Budyně nad Ohří ve výši 20.000,-- Kč a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

62/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje opětovné vložení finančních prostředků do Komerční banky na Krátkodobý termínovaný vklad – 12 měsíců v částce zůstatku ukončeného termínovaného vkladu cca 1.700.000,- Kč a aktuální úrokové sazbě ke dni založení.

 

63/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informace z jednání finančního výboru v roce 2015. Zpráva o činnosti bude součástí tohoto zápisu.

 

64/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informace předsedy kontrolního výboru o jeho činnosti. Zápis o činnosti kontrolního výboru je součástí zápisu zastupitelstva.

 

65/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří ukládá vedení města předložit detašovanému pracovišti Ministerstva vnitra v Ústí nad Labem návrh vyhlášky “Vyhláška města Budyně nad Ohří, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů na území města Budyně nad Ohří“, pro definitivní posouzení vyhlášky tak, aby mohla být předložena ke schválení na některém z dalších zastupitelstev města. Návrh textu vyhlášky je přílohou zápisu.

 

66/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří ukládá vedení města požádat Federaci židovských obcí o vypracování podmínek pro vydání a 1.návrhu podmínek spolupráce v případě převedení nebo prodeje synagogy na židovskou obec.