21/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: Milena Doušová, Ladislava Rážková, RNDr. Blanka Horáčková a ověřovatele zápisu ve složení: Antonín Líbal, Miloš Šifalda.

 

22/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12, 3 omluveni.
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šánová.

 

23/2016/ZM
Zastupitelstvo města souhlasí s přesunutím bodu Kontrola usnesení na příští jednání zastupitelstva.

 

24/2016/ZM
Zastupitelstvo města souhlasí s přesunutím bodu Informace starosty o činnosti rady na příští jednání zastupitelstva.

 

25/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří projednalo a schválilo Smlouvu č.379/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ve výši 1.312,000,-Kč tj. příspěvek z fondu a spoluúčast města činí 232.134,97 Kč na akcí Budyně nad Ohří – chodníky III. etapa.

 

26/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří projednalo a schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě č. 15235743 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, týkající se změny poskytnutí dotace na akci Zateplení a výměna zdroje vytápění ZŠ Budyně nad Ohří. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

27/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtové opatření č 1/RM/2016 ze dne 18.4.2016.

 

28/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 2/ZM/2016, tj. navýšení rozpočtu o 1.512.000,00 Kč v příjmech i ve výdajích, viz níže uvedená rekapitulace.

Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč

Souhrn

Příjmy Výdaje

Příjmy položkové,

30.692.800,00 XX
Příjmy dle paragrafů 10.691.000,00 XX

Běžné výdaje

XX 36.463.000,00

Investiční výdaje

XX 6.799.847,00
Mezisoučet 41.383.800,00 43.262.847,00

Financování

Zůstatek k 31.12.2015       14.606.755,91Kč

Dofinancování ze zůstatku 2015

Splátky úvěrů         2.598.000,00

Inv. výdaje             1.879.047,00

Zůstatek min.období

10.129.708,91

 

Splátky úvěrů         2.598.000,00

 

Rezerva výdajů ze zůstatku min. období                  10.129.708,91

Celkem: 55.990.555,91 55.990.555,91

 

29/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří deleguje Ing. Petra Medáčka, CSc., M.B.A., starostu města Budyně nad Ohří na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti dne 16.6.2016 v Teplicích.