30/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: Milena Doušová, Bc. Michal Vogel, Bc. Veronika Tajovská
a ověřovatele zápisu ve složení: Antonín Líbal, MUDr. Jan Medonos.

 

31/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12, 3 omluveni.
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šánová.

 

32/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 1/2016/ZM - 29/2016/ZM. Uložené úkoly byly splněny.

 

33/2016/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady za období od 22.3.2016 do 20.6.2016

 

34/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za I. čtvrtletí roku 2016.

 

35/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, účetní závěrku města Budyně nad Ohří za rok 2015, tj. za období od 1.1. do 31.12.2015.
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2015

Identifikace schvalované účetní závěrky:
Účetní závěrka sestavená k 31.12.2015
Za účetní jednotku: Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65,411 18 Budyně nad Ohří, IČ:00263427, ÚSC
Schvalované výkazy: Rozvaha k 31.12.2015, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015, Příloha k 31.12.2015

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 20.6.2016 usnesení č. 35 /2016/ZM

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích
Zastupitelé města Budyně nad Ohří, přítomní při schvalování účetní závěrky: Ing. Petr Medáček, CSc.,MBA, Ing Petr Kindl, MUDr.Jana Rážková, RNDr. Blanka Horáčková, Bc.Michal Vogel, Ivan Munzar, MUDr. Jan Medonos, Bc.Veronika Tajovská, Antonín Líbal, Václav Svoboda, Milena Doušová, Ladislava Rážková, Miloš Šifalda.
Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku za rok 2015 poměrem hlasů:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Vyjádření účetní jednotky k výroku
Zastupitelstvo města sleduje během roku průběžné hospodaření města a přijímá potřebná opatření k zamezení vzniku problémů, které mohou vést k neschválení účetní závěrky.
Na základě předložených podkladů neshledalo žádné skutečnosti, které by měly vliv na věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky a vedly k neschválení účetní závěrky.
Na základě schválení účetní závěrky provede účetní obce přeúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení z účtu 431 na účet 432-Výsledek hospodaření minulých účetních období.
Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky včetně souvisejících informací předá účetní jednotka do centrálního systému účetních informací.

 

36/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje závěrečný účet města za rok 2015 a vyjádřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

 

37/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtové opatření č.3 3/RM/2016 a č.4 4/RM/2016 schválené radou města.

 

38/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 5 5/ZM/2016 dle přiložené rekapitulace. Rozpis rozpočtového opatření bude součástí zápisu. Rekapitulace ve výši 57.222.266,21 Kč bude součástí zápisu.

Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč

Souhrn

Příjmy Výdaje

Příjmy položkové,

31.450.510,30 XX
Příjmy dle paragrafů 11.165.000,00 XX

Běžné výdaje

XX 37.597.000,00

Investiční výdaje

XX 10.312.847,00
Mezisoučet 42.615.510,30 47.909.847,00

Financování

Zůstatek k 31.12.2015       14.606.755,91Kč

Dofinancování ze zůstatku 2015

Splátky úvěrů                      2.598.000,00

Inv.výdaje                           5.294.336,70

          

Zůstatek min.období             6.714.419,21

 

Splátky úvěrů         2.598.000,00

 

 

Rezerva výdajů ze zůstatku min.období

+6.714.419,21

Celkem: 57.222.266,21 57.222.266,21

 

39/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na KÚÚK na projekt „Oprava drobných památek I. Etapa“. 1. Kaplička U andělíčka v Pístech, 2. Křížek na rozcestí Budyně nad Ohří – Roudníček – Kostelec nad Ohří, 3. Křížek v k.ú. Kostelec nad Ohří, 4. Křížek na návsi v Kostelci nad Ohří, v celkové výší 42.907,- Kč.

 

40/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na projektu „Oprava drobných památek I. Etapa“. 1. Kaplička U andělíčka v Pístech, 2. Křížek na rozcestí Budyně nad Ohří – Roudníček – Kostelec nad Ohří, 3. Křížek v k.ú. Kostelec nad Ohří, 4. Křížek na návsi v Kostelci nad Ohří, ve výši 12.907,- Kč (30% celkových nákladů).

 

41/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na SZIF na projekt „Udržování a obnova kulturního dědictví venkova – podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku, cesta k Barboře“, v celkové výši 76.456,- Kč.

 

42/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na projektu „Udržování a obnova kulturního dědictví venkova – podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku, cesta k Barboře“, ve výši 22.937,- Kč (30% celkových nákladů).

 

43/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na projektu „Udržování a obnova kulturního dědictví venkova – podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku, cesta k Barboře“, ve výši 22.937,- Kč (30% celkových nákladů).

 

44/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na projektu „Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, Břežany nad Ohří – kaplička pod skalou“, ve výši 106.283,- Kč (30% celkových nákladů).

 

45/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu provést stavbu č. IE-12-4004140/VB/P001 na pozemcích ve vlastnictví města v k. ú. Budyně nad Ohří v ulici Ostrovní a Okružní s ČEZ Distribuce, a.s. na akci stavba vedení nízkého napětí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

46/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej pozemku p.č. 517/37 v k.ú. Budyně nad Ohří. Zároveň zastupitelstvo schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu tohoto pozemku.

 

47/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej pozemku č. p. 100/1 v k.ú. Písty. Zároveň zastupitelstvo schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu tohoto pozemku.

 

48/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vyřazení budovy kina z majetku města a schvaluje převod budovy do majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zastupitelstvo bylo seznámeno se způsobem vyřazení inventáře kina z inventurních seznamů.

 

49/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí schválenou žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci: „Písty - Chodníky a přechod“ na částku 1.987.000,-- což je 85% a zároveň Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí finanční spoluúčast města na financování této akce v rozsahu ve výši 15% spoluúčasti, tj. cca 298.050,00 Kč.