Usnesení č. 01/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 09.01.2017

Rada bere na vědomí:
001/RM/2017 kontrolu usnesení z minulého jednání
002/RM/2017 informaci vyplácení zvláštního příplatku dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
bodu č. 4, IV. skupiny přílohy č. 10 Městské policii a doporučuje vedení města
proplácet zvláštní příplatek od 1.2.2017
003/RM/2017 informaci ohledně proplacení faktury č. 20160001 a doporučuje tuto záležitost
projednat v zastupitelstvu.

Rada schvaluje
004/RM/2017 dlouhodobou návštěvu podmínečně v bytě č. 11 v ulici Poplužní na jeden měsíc
viz zápis.
005/RM/2017 prodloužení dlouhodobé návštěvy v bytě č. 1 v ulici Pražská čp. 345

Rada neschvaluje
006/RM/2017 příspěvek pro kočičí útulek

Rada ukládá
007/RM/2017 paní Hojzanové připravit a zveřejnit záměr na pronájem čp. 78 na Mírovém
náměstí
008/RM/2017 paní Strossové odepsat Podřipské nemocnici o rozšíření informací


Všechna usnesení číslo 001 – 008/2017 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří


Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                                   Ing. Petr Kindl
starosta                                                                                                      místostarosta

zapsala dne: 09.01.2017 Eva Šánová