Usnesení č. 02/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 23.01.2017

Rada bere na vědomí:
009/RM/2017 kontrolu usnesení z minulého jednání

Rada schvaluje
010/RM/2017 částku 5.000,- Kč + 5.000,- Kč na charitní akci (zakoupení reklamy na dvě auta)
viz zápis

Rada ukládá
011/RM/2017 paní Hojzanové zjistit podrobnější informace ke smlouvě o zemědělském pachtu
a předložit tuto záležitost v příští radě.
012/RM/2017 paní Hojzanové pozemek, který požaduje převést pan Procházka v ulici
Školské prolustrovat a připravit pozemkové knihy a sjednat na katastru
trojstrannou schůzku
013/RM/2017 paní Strossové zaslat zpět vyúčtování záchranné stanici Falco a nechat označit
doklady, které byly hrazeny z dotace

Všechna usnesení číslo 009 – 013/2017 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří


Ing. Petr Medáček, CSc., MBA Ing. Petr Kindl
starosta místostarosta

zapsala dne: 23.01.2017
Eva Šánová