Usnesení č.  04/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  20.02.2017 

Rada bere na vědomí:

025/RM/2017   kontrolu usnesení z minulého jednání

026/RM/2017 záměr prodeje pozemků k.ú. Kostelec nad Ohří p.č. 578 a 579 Krajskému úřadu

                        Ústí nad Labem a postupuje věc zastupitelstvu města

Rada schvaluje

027/RM/2017  záměr pronájmu veřejného prostranství k.ú. Nížebohy před domem čp. 13

028/RM/2017   nájemní prázdniny v č.p. 78 paní Wipplerové  na dobu dva měsíce od předání

                          objektu

029/RM/2017  úprava prostoru v čp. 78 bude v plné míře financovaná nájemníkem

030/RM/2017  smlouvu o pachtu se spol. KLUK Dušníky a pověřuje starostu podpisem

                         smlouvy

031/RM/2017  uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí

                         se společností ČEZ Prodej a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Rada neschvaluje

032/RM/2017  požadavek na umístění figuríny policisty v ulici Slánská

033/RM/2017  prodloužení nájemní smlouvy pozemku st.p.č. 27 o výměře 198 m2 v Kostelci

                         nad Ohří panu Jungwirthovi

034/RM/2017  prezentace v multimediálním inform.panelu

Rada ukládá

035/RM/2017  ing. Kindlovi jednat s dopravním inspektorátem ohledně žádosti pana Malátka                  

036/RM/2017  ing. Kindlovi jednat s dopravním inspektorátem ohledně umístění dopravního

                         zrcadla ve Vrbce                    

Všechna usnesení číslo 025 – 036/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 20.02.2017                                                                   Eva Šánová