Usnesení č.  05/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  06.03.2017 

Rada bere na vědomí:

037/RM/2017   kontrolu usnesení z minulého jednání

038/RM/2017  přípravu zastupitelstva

Rada schvaluje

039/RM/2017 prodloužení vyklizení pozemku st. p. č. 27 do 31.3.2017

040/RM/2017 uložení stavebního materiálu na dobu nezbytně nutnou po dobu výstavby.

041/RM/2017 pronájem prostor před domem čp. 99 o výměře cca 52 m2.

042/RM/2017 s navrženými stavebními úpravami s tím, že tyto stavební úpravy nezasahují do

                        konstrukčních prvků budovy a toto stanovisko nenahrazuje stanoviska dotčených

                        orgánů jako např. hygiena, hasiči atd.

Rada neschvaluje

043/RM/2017 pronájem parkovacích míst v Kostelci nad Ohří před domem čp. 16

Rada ukládá

044/RM/2017  pí Hojzanové vyvěsit záměr o pronájmu pozemku před domem čp. 99 v ulici

                        Okružní o výměře cca 52 m2

045/RM/2017  tajemnici MěÚ svolat schůzku ve složení starosta, místostarosta, tajemník 

                        s místní samosprávou v Pístech.

046/RM/2017  pí Hojzanové zajistit pokácení tří ks bříz na místním hřbitově                     

 

 

Všechna usnesení číslo 037 – 046/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 06.03.2017                                                                  

Eva Šánová