Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Usnesení  č.  07/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  03.04.2017

Rada bere na vědomí:

052/RM/2017   kontrolu usnesení z minulého jednání

053/RM/2017  záměr města a doporučuje zastupitelstvu – prodej pozemku p. Procházkovi

054/RM/2017  žádost o odkup parcely č. 362/1 v k.ú. Písty a nedoporučuje zastupitelstvu

055/RM/2017  Roudníček nedoporučuje

056/RM/2017  vyhlášení akce „Ukliďme Česko“ 7. 4. 2017

Rada schvaluje

057/RM/2017   dodatek č. 6 k nájemní smlouvě s BUSTem spol. s r. do 31.12.2018 za stejných

                          Podmínek a pověřuje starostu podpisem

058/RM/2017  studijní cestu ve dnech 20.5. – 27.5.2017 ing. Kindlovi a pí Šánové

059/RM/2017  TJ Viktorie Budyně n.O. příspěvek 20.000,- Kč na podporu činnosti

060/RM/2017  Podřipské nemocnici na denní stacionář příspěvek 6.000,- Kč

061/RM/2017  rozpočtové opatření č. 1  1/RM/2017

Rada neschvaluje

062/RM/2017  příspěvek na prezentaci v multimediálním informačním panelu v Litoměřicích

063/RM/2017  reklamní účast, která je spojena s vydáním omalovánek

064/RM/2017  příspěvek na pomoc Kočičímu útulku na Vysočině

065/RM/2017  přihlášení k trvalému pobytu do bytu č. 3 v Pražské ulici

Rada ukládá

066/RM/2017  pí Hojzanové a vedení úřadu provést místní šetření v obci Nížebohy ohledně        

                         Pronájmu pozemku č. 268/7

067/RM/2017  pí Hojzanové a vedení úřadu provést místní šetření v obci Písty ohledně

                         prodloužení nájemní smlouvy panu Zemanovi

 

 

Všechna usnesení číslo 052 – 067/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 03.04.2017                                                                  

Eva Šánová