Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Usnesení č.  10/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  15.05.2017 

Rada bere na vědomí:

082/2017/RM kontrolu usnesení z minulého jednání

083/2017/RM  zprávu starosty o nepovolené akci v obci Nížebohy 29.-30.4.2017

084/2017/RM  informaci o jednání s JMR ohledně průjezdu kamionů. Zástupci společnosti JMR

                        přislíbili zásadní omezení provozu v Děkanské ulici pouze pro nezbytné případy

085/2017/RM  návrh závěrečného účtu města a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

086/2017/RM  slavnostní požehnání nově opravené lesní kaple Panny Marie v Břežanech n.O.

Rada schvaluje

087/2017/RM  možné ukončení nepovolených akcí v prostoru k.ú. Budyně nad Ohří a pověřuje

                         starostu nepovolenou akci zrušit

088/2017/RM  prodloužení nájemní smlouvy panu Zemanovi ve Vrbce.

089/2017/RM  pronájem pozemku pod hradem paní Kočkové na šermířský turnaj

090/2017/RM  rozpočtové opatření č. 2  2/RM/2017

091/2017/RM  pronájem veřejného prostranství v podloubí domu čp. 9 v Děkanské ulici

 

 

 

Všechna usnesení číslo 082 – 091/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 15.5.2017   

Eva Šánová