Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Usnesení č.  11/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  12.06.2017 

Rada bere na vědomí:

092/2017/RM kontrolu usnesení z minulého jednání

093/2017/RM vyplácení odměn za I. pol. 2017 pedagogům v poměru 14 % ředitelce a 86 %

             pedagogům

094/2017RM  pořádání hasičské zábavy v pátek

095/2017/RM zprávu ze studijní cesty ing. Kindla a pí Šánové

Rada schvaluje

096/2017/RM  účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Budyně n.O.

                          včetně protokolu

097/2017/RM  rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Základní

                        škola Budyně nad Ohří

Název příspěvkové organizace

+ hosp.výsledek

Výsledek hospodaření

K rozdělení

Rezervní fond Kč (RF) Fond odměn Kč Rezervní fond k fondu odměn (36,042%) Odvod zřizovateli Kč

Základní škola

331.738,78 Kč

je zlepšený hospodářský výsledek /HV HČ/

+ 16.791,00 hospodářská činnost

HV HČ

331.738,78

Energie

-319.174,57

12.564,21

16.791,-- hosp.činnost

1.256,40

tj. 10% z 12.564,21

+ 16.791,- hospodářská činnost

879,50

tj. 7% z 12.564,21

317,00

10.111,31

319.174,57

348.529,78  Kč

 

  18.047,40

879,50

317,00

329.285,88

098/2017/RM účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Budyně n.O.

                        včetně protokolu

099/2017/RM rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská

                        škola Budyně nad Ohří

Název příspěvkové organizace

+ hosp.výsledek

Výsledek hospodaření

K rozdělení

Rezervní fond Kč (RF) Fond odměn Kč Rezervní fond k fondu odměn (36,042%) Odvod zřizovateli Kč

Mateřská škola

71 110,29  Kč

 je zlepšený hospodářský výsledek/ HV HČ

+ 2.800,00 hospodářská činnost  HV DČ

71.110,29

/HV HČ/

-38.486,20

/-energie/

32.624,09

 

2.800,--

/HV DČ/

3.262,40 tj. 10% z 32.624,09

+ 2.800,00 hospodářská činnost,

RF celkem

 

1.631,20

tj. 5% ze zlepšeného hospodářského výsledku

587,90

27.142,59

38.486,20

73.910,29   6.062,40 1.631,20 587,90 65.628,79

100/2017/RM  účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Školní jídelna Budyně n.O.

                          včetně protokolu

101/2017/RM rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Školní

                        jídelna Budyně nad Ohří

Název příspěvkové organizace

+ hosp.výsledek

Výsledek hospodaření

celkem

Rezervní fond Kč (RF) Fond odměn Kč Rezervní fond k fondu odměn (37,042%) Odvod zřizovateli Kč

Školní jídelna

140.868,70  Kč       je zlepšený hospodářský výsledek  /HV HČ/

+

68.443,10  Kč

hospodářská činnost

/HV DČ/   

140.868,70

HV HČ

 energie

-108.468,90

32.399,80

HV DČ

68.443,10

3.240,000

 68.443,10 hospodářská činnost,

 RF celkem

1.620,00

tj.5%

z hospo.výsledku k rozdělení

32.399,80

600,00

26.939,80

108.468,90

 

209. 311,80 Kč   71.683,10 1.620,00 600,00 135.408,70

102/2017/RM  TJ Sokolu Budyně n.O. úhradu zvýšených  plateb za elektřinu ve výši 8.800,- Kč

103/2017/RM  venkovní posezení před restaurací U Ondry do konce října

104/2017/RM  od 1.7.2017 nájemní smlouvu na cukrárnu v domě čp. 78

105/2017/RM  přijetí sponzorského daru od společnosti Emco pro ZŠ na školu v přírodě

106/2017/RM příspěvek 5.000,- Kč Diakonie ČCE  Litoměřice na sociální služby poskytované

                        občanu Budyně n. O.

107/2017/RM  příspěvek 20.000,- Kč na činnost fotbalového klubu (odměny pro rozhodčí,

                         elektrická energie, praní dresů)

108/2017/RM  rozpočtové opatření č. 3  3/RM/2017

109/2017/RM  umístění reklamy tak, aby byl zabezpečen průchod chodníku (150) a billboardy

                         zabezpečeny proti povětrnostním vlivům

110/2017/RM žádost o podporu na provoz Linky bezpečí

 

Rada neschvaluje

111/2017/RM zapojení se do projektu „Předcházení textilního a oděvního odpadu

                        prostřednictvím rozšířené sítě kontejnerů“ umístěním jednoho či více  kontejnerů

                        z nabídky viz. přílohy. Máme stálé kontejnery

112/2017/RM  finanční příspěvek KCHNKO (Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů)

                         na pořádání na zajištění mezinárodní kynologické soutěže, která proběhne

                         v měsíci září v Kostelci n.O.

Rada ukládá:

113/2017/RM  pí Hojzanové prověřit nabídku pana Žďárského na odkup pozemku. Zjistit o jaké

                        pozemky se jedná. Nakreslit ucelenou mapu s těmito pozemky.

114/2017/RM pí Hojzanové vytvořit vnitřní předpis na užívání hasičárny v Kostelci n.O.

 

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 12.6.2017                                                         

Eva Šánová