Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Usnesení č.  12/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  19.06.2017 

Rada bere na vědomí:

115/2017/RM kontrolu usnesení z minulého jednání

116/2017/RM  určení ceny pozemku a postupuje zastupitelstvu k projednání

117/2017/RM  mimořádné finanční odměny zaměstnancům PO MŠ

118/2017/RM  informaci o přípravě dvou sportovišť

Rada schvaluje

119/2017/RM  prominutí dluhu TJ Sokol Budyně n.O. TJ Sokol Budyně, která podala žádost o

                         prominutí zápůjčky včetně příslušenství. Rada schválila tento návrh předat

                         zastupitelstvu na nejbližším jednání a navrhuje závazek prominout ke dni

                         23.6.2017 a v případě odpuštění zastupitelstvo  pověří starostu podpisem dohody

                         o prominutí dluhu.

 

 

 

Všechna usnesení číslo 115 –119/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 19.6.2017                                                         

Eva Šánová