Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Usnesení č.  17/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  02.10.2017 

Rada bere na vědomí:

158/2017/RM kontrolu usnesení z minulého jednání

159/2017/RM žádost o příspěvek TJ Viktorie Budyně n.O. a postupuje zastupitelstvu ke schválení

160/2017/RM žádost o koupi pozemku parc. č. 284/1 v k.ú. Nížebohy a zastupitelstvu doporučuje

                        prodej pozemku neschválit.

Rada schvaluje

161/2017/RM  TJ Sokol Budyně n.O. příspěvek 20.000,- Kč

162/2017/RM  rozpočtové opatření č. 9 9/RM/2017

Rada neschvaluje

163/2017/RM celoroční pronájem pozemku na zahrádku na Mírovém náměstí

 

 

Rada ukládá

164/2017/RM  pí Doušové svolat schůzku místní správy v Kostelci n. O.

165/2017/RM  paní Hojzanové a vedení úřadu svolat schůzku majitelů domů z ulice Okružní

166/2017/RM  paní Hojzanové  vydat oznámení pro občany na samotěžbu dřeva

 

 

Všechna usnesení číslo 158 –166 /RM/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 02.10.2017                                                                  

Eva Šánová