Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Usnesení č.  19/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  30.10.2017 

Rada bere na vědomí:

178/2017/RM   kontrolu usnesení z minulého jednání

179/2017/RM – informace o havarijním stavu č.p. 219 (Hniličkovna)

Rada schvaluje

180/2017/RM  - vyvěšení záměru města na pronájem pozemku p.č.438/1 v k.ú. Břežany n.O.

181/2017/RM -  kalkulaci ve školní jídelně v doplňkové činnosti do konce roku 2017

182/2017/RM – pořadník samotěžby dřeva v tomto pořadí: žádná samotěžba, 1 samotěžba, 3

                           samotěžby.

Rada ukládá

183/2017/RM  - pí Hojzanové schůzku se stavebním technikem na obhlídku domu č.p. 219

184/2017/RM – paní Hojzanové  vyvěsit záměr o pronájmu pozemku p.č. 438/1 v k. ú. Břežany

                           nad Ohří o celkové výměře 3.961 m2.

Všechna usnesení číslo 178– 184 /RM/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 30.10.2017                                                                  

Eva Šánová