Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Usnesení č.  21/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  27.11.2017  

Rada bere na vědomí:

198/2017/RM - Kontrolu usnesení z minulého jednání

199/2017/RM - Založení vesnického klubu v Kostelci nad Ohří

200/2017/RM - Prodloužení smlouvy o výpůjčce s Muzeem Litoměřice do r. 2022

201/2017/RM - Oznámení o navýšení el. jističe na staré poště v cukrárně

202/2017/RM - Plán inventarizace MŠ

203/2017/RM - Plán inventarizace ZŠ

204/2017/RM - Plán inventarizace ŠJ

205/2017/RM -  Návrh rozpočtu na rok 2018 MŠ

206/2017/RM -  Návrh rozpočtu na rok 2018 ZŠ a požaduje stejnou výši příspěvku od

                           zřizovatele jako v roce 2017

207/2017/RM -  Návrh rozpočtu na rok 2018 ŠJ

208/2017/RM -  Udělení mimořádných finančních odměn zaměstnancům

                     PO Mateřská škola

209/2017/RM – Přípravu zastupitelstva konané dne 27.11.2017

Rada schvaluje

210/2017/RM -  Střednědobý výhled rozpočtu MŠ  na období 2019 - 2020

211/2017/RM -  Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ  na období 2019 - 2020      

212/2017/RM -  Střednědobý výhled rozpočtu ŠJ  na období 2019 - 2020      

213/2017/RM -  prodloužení nájmu z pozemku Pavlu Rážkovi, pozemek 361/40 v k. ú.

                           Budyně n.O. za   141,- Kč

214/2017/RM - prodloužení nájmu z pozemku Jaromíru Libertínovi, pozemek 515/4 v k .ú.

                          Budyně n.O. za 200,- Kč

215/2017/RM - prodloužení nájmu z pozemku Martinu Lihmovi, pozemek 515/1 v k. ú.

                          Budyně n.O. za 281,- Kč

216/2017/RM - prodloužení nájmu z pozemku Václavu Káňovi, pozemek 438/1 v k. ú.

                          Břežany n.O. za 772,- Kč

217/2017/RM - prodloužení nájmu z pozemku Markétě Vondráčkové, pozemek 240/1v k.ú.

                          Budyně n.O.  za 38,- Kč

218/2017/RM - prodloužení nájmu z pozemku Václavu Lahovskému, pozemek st.27v k.ú.

                          Kostelec n.O. za 185,- Kč

219/2017/RM - prodloužení nájmu z pozemku Václavu Adámkovi, pozemek 1084/1 v k. ú.

                          Písty za 574,- Kč

220/2017/RM - prodloužení nájmu z pozemku Veronice Peštové, pozemek 612/147 v k. ú.

                          Budyně n.O. za 60,- Kč

221/2017/RM - prodloužení nájmu z pozemku Věře Dvořáčkové, pozemek 831/8 v k. ú.

                          Břežany n.O. za 100,- Kč

222/2017/RM - prodloužení nájmu z pozemku Karlu Frölichovi, pozemek 362/11 v k. ú.

                          Písty za 140,- Kč

223/2017/RM - Cenu lístků na popelnice za 39,- Kč pro občany, prodejci za 40,- Kč a město doplatí      

                          rozdílovou sazbu.

Rada neschvaluje

224/2017/RM – návrh smlouvy o pronájmu pozemku Židovské obci

Rada ukládá

225/2017/RM – pí Hojzanové připravit pravidla pro řád vesnického klubu v Kostelci nad Ohří

226/2017/RM - starostovi jednání s Židovskou obcí

227/2017/RM - pí Hojzanové provést kontrolu provozovny kavárny č.p. 78 na Mírovém nám.

Všechna usnesení číslo 198–227/RM/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 27.11.2017                                                                  

Eva Šánová