Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

       Usnesení č.  01/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

 

ze dne  08.01.2018 

 

Rada bere na vědomí:

001/2018/RM - Kontrolu usnesení z minulého jednání

 

Rada schvaluje

002/2018/RM - Dlouhodobou návštěvu na jeden rok panu Ibrahimu Thiamovi, na adrese Pražská 345

   byt. č. 16, Budyně nad Ohří za účelem sloučení rodiny na jeden rok počínaje dnem                         

   vydání tohoto usnesení.

003/2018/RM – Podpis smlouvy na podání žádosti o dotaci pro projekt „Oprava komunikace Průhon-

                           Nádražní-Budyně n.O.“

004 /2018/RM – Přípravu divadelního léta na Vodním hradě v období  červen – srpen 2018.

Rada ukládá

005/2018/RM – panu starostovi zaslat stanovisko panu Blechovi k žádosti o provedení opravy místní

                          komunikace Budyně n.O. – Kostelec n. O.

Všechna usnesení číslo 001– 005/RM/2018  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 08.01.2018                                                                  

Eva Šánová