Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

       Usnesení č. 02/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 22.01.2018

Rada bere na vědomí:

006/2018/RM - Kontrolu usnesení z minulého jednání

007/2018/RM – zprávu z Knihovny K.H.Máchy Litoměřice o čerpání částky na nákup knih

008/2018/RM – zrušení funkční plochy p.č. 864 v k.ú. Písty v ÚP označenou jako SV 64

                           a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

009/2018/RM – prodej pozemku č. 1469/6 v k.ú. Budyně n. O. a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

Rada schvaluje

010/2018/RM – prodloužení povolení k užívání vyhrazeného trvalého parkovacího místa před domem

                           č.p. 26 v Kostelci nad Ohří.

011/2018/RM - Vyúčtování dotace PD PO 3/2017 Mateřská škola Budyně nad Ohří, příspěvková

                           organizace

012/2018/RM - Vyúčtování dotace PD PO 4/2017 Mateřská škola Budyně nad Ohří, příspěvková

                           organizace

013/2018/RM - Vyúčtování dotace PD PO 5/2017 Mateřská škola Budyně nad Ohří, příspěvková

                           Organizace

014/2018/RM - finanční příspěvek 3.000,- Kč Konfederaci politických vězňů, pobočka Litoměřice na

                           činnost. Tento příspěvek bude vyplacen po schválení rozpočtu.

015/2018/RM -   záměr města prodeje pozemku 1469/5

016/2018/RM - finanční příspěvek v částce 20.000,- Kč Sokolské župě Podřipské. Příspěvek bude

                         vyplacen po schválení rozpočtu na rok 2018.

Rada neschvaluje

017/2018/RM – k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Rada ukládá

018/2018/RM – pí Hojzanové místní šetření v Roudníčku u cesty do Budyně n.O.

019/2018/RM – pí Hojzanové oslovit p. Šenfeldra zdali má ještě zájem o pronájem části parcely

                           č. 363/1 v k.ú. Písty

Všechna usnesení číslo 006– 019/RM/2017 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                             místostarosta

zapsala dne: 29.01.2018                                                                 

Eva Šánová