Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří


Usnesení č. 05/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 05.03.2018

Rada bere na vědomí:
028/2018/RM - kontrolu usnesení
029/2018/RM - oznámení ředitelky ZŠ o ředitelském volnu dne 7. 5. 2018
030/2018/RM - návrh rozpočtu na rok 2018 a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
031/2018/RM - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 – 2021 a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení

Rada schvaluje
032/2018/RM – přepsání nájemní smlouvy č.p. 78 z Terezy Wipplerové na Jana Wipplera.
033/2018/RM – pronájem hradu na letní akci „Bitva“, konanou dne 11.8.2018 bez poplatku a částku
5.000,- Kč za služby (elektřinu, vodu, atd.)
034/2018/RM - spolupráci na organizaci připravovaného pilotního ročníku Budyňské divadelní
léto (BDL) Comedy production s.r.o., zastupující p. Martin Novotný, pronájem
prostranství hradu zdarma, za služby 30.000,- Kč.
035/2018/RM - prodloužení návštěvy pro pana Sykáčka v Pražské ulici č.p. 345 u paní Koutné na
půl roku

Rada ukládá
036/2018/RM – paní Hojzanové dohledat nájemní smlouvu uzavřenou s paní Šlykovou na pozemek
p.p. č. 50/3 ostatní plocha v k.ú. Budyně n.O. o výměře 18 m2. a následně předložit
tuto smlouvu radě k dalšímu projednání.

037/2018/RM – vedení úřadu a pí Hojzanové místní šetření v Kostelci nad Ohří – přístupová
komunikace

Usnesení číslo 028 a 037/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA Ing. Petr Kindl
starosta místostarosta


zapsala dne: 05.03.2018
Eva Šánová