Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

       Usnesení č. 06/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 19.03.2018

Rada bere na vědomí:

038/2018/RM - kontrolu usnesení 028-037/2018/RM

039/2018/RM - odkup p. p. č. 1156 ostatní komunikaci, ostatní plochu o velikosti 14 m2 v k .ú. Písty.

                         Navrhovaná cena pozemku je 50 Kč za m2, tzn. 14 m2 x 50 Kč = 700 Kč.

                        Rada bere na vědomí a postupuje zastupitelstvu ke schválení.

040/2018/RM - změnu pořadí při zástavbě plochy SM12 – plocha smíšená obytná - městská, která je      

                         rozdělena na tři části – I. etapa- severní část, II. etapa- střední část, III. etapa – jižní      

                         část. Tyto plochy jsou určeny k individuální stavbě rodinných domů dle platného          

                         Územního plánu města Budyně nad Ohří.

                         Z hlediska nové výstavy by bylo nejlepším řešením začít etapou č. II. střední částí,                    

                         vzhledem k tomu, že by se plynule navázalo na stávající zástavbu. Dále je zde

                         nejlepší možnost na napojení komunikací. Rada bere na vědomí a postupuje

                         zastupitelstvu ke schválení.

041/2018/RM –přípravu zastupitelstva

Rada schvaluje

042/2018/RM – příspěvek na oběd (provozní režii) pro účastníky příměstských táborů, pořádaných

                           v době prázdnin v Budyni nad Ohří. Příspěvek je určen pro žáky ZŠ, děti zapsané

                           v MŠ a děti trvale žijící v Budyni nad Ohří. Ostatní se mohou zúčastnit, ale za plnou            

                          cenu oběda.

043/2018/RM – služební cestu ve dnech 19.5. – 26.5.2018 ing. Kindlovi a I. Hojzanové

Rada neschvaluje

044/2018/RM - příspěvek na akci „Divadlo nám pomáhá“

045/2018/RM - zakoupení balíčku neziskové organizace ČMELÁČEK PARTNERS s.r.o.

 

Rada ukládá

046/2018/RM –vedení úřadu provést návštěvu u v jiné školní jídelně ohledně nákupu konvektomatu

Usnesení číslo 038 a 046/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                             místostarosta

zapsala dne: 19.03.2018

Eva Šánová