Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

       Usnesení č. 08/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 16.04.2018

 

 

Rada bere na vědomí:

057/2018/RM - kontrolu usnesení 047-056/2018/RM

Rada schvaluje

058/2018/RM – od 1.5. 2018 do 31.7.2018 užívání veřejného prostranství 7 m2 v podloubí domu č.p.

   9 v Děkanské ulici, pronájem za stejných podmínek dle ceníku jako v loňském roce

059/2018/RM – poskytnutí individuální dotace TJ Viktorii Budyně nad Ohří ve výši 20.000,00 Kč a

                           pověřuje starostu podpisem smlouvy.

060/2018/RM - rozpočtové opatření č. 1/RM/2018

Rada ukládá

061/2018/RM – vedení úřadu a paní Hojzanové místní šetření ohledně vyčištění struh u pozemku pana Tachecího

Usnesení číslo 056 a 061/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                             místostarosta

zapsala dne: 16.04.2018

Eva Šánová