Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

      Usnesení č.  09/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  30.04.2018

Rada bere na vědomí:

062/2018/RM - kontrolu usnesení 057-061/2018/RM

Rada schvaluje:

063/2018/RM – záměr prodeje  pozemku o  velikosti 3 m2 pozemku par. č. 755/2 a doporučuje

                           zastupitelstvu ke schválení

064/2018/RM – poskytnutí individuální dotace CK Slavoj Terezín, z.s. Terezín  ve výši 5 000,00 Kč a

                          pověřuje starostu podpisem smlouvy.

065/2018/RM – rozpočtové opatření č. 2 2/RM/2018

066/2018/RM – pronájem části pozemku par. č. 606/4, ostatní plocha, vlastník Město Budyně n. O. o

                          velikosti 260 m2 za 2,- Kč/1m2/rok

Rada bere na vědomí:

067/2018/RM – informaci o příkazní smlouvě na komunikaci Kostelec nad Ohří

068/2018/RM – informaci o příkazní smlouvě na zateplení zdravotního střediska

069/2018/RM – informaci o příkazní smlouvě výstavbu tělocvičny

Rada schvaluje:

070/2018/RM – žádost majitele domu č.p. 36 na užívání veřejného prostranství za účelem stavby

                           lešení (oprava fasády) ve dnech

071/2018/RM – užívání veřejného prostranství před domem č.p. 36 pronájem zahrádky

072/2018/RM – podání žádosti na kompostéry sloužící k likvidaci biologicky rozl. odpadu. Navrhuje

   využít program s množstvím  200 kompostérů/rok.

073/2018/RM – užívání veřejného prostranství (28 m2) před Sport barem u Ondry od 1.5. do   

                          31.10.2018

Rada neschvaluje

074/2018/RM – zapojení se do projektu Efektivní veřejná správa

Rada ukládá

075/2018/RM – paní Hojzanové vyvěsit záměr města o prodeji 3 m2, pozemku par. č. 755/2 v obci

                           Vrbka

076/2018/RM – starostovi vyjednáním nových finančních podmínek nabídek na zpracování 

                           dotačních titulů

Usnesení číslo 062 a 076/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 30.04.2018

Eva Šánová