Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

       Usnesení č. 10/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 14.05.2018

 

Rada bere na vědomí:

077/2018/RM - kontrolu usnesení 062-076/2018/RM

078/2018/RM - informaci o příkazní smlouvě a schvaluje projednání finančně úspornější varianty na

                         zakrytí

Rada schvaluje:

079/2018/RM – příkazní smlouvu na projekt „Realizace výstavby a rekonstrukce pěší komunikace

                           včetně autobusových

                           zálivů ve městě Budyně nad Ohří, část Kostelec nad Ohří “ částku 35.000,- Kč za

                           zpracování plné registrační žádosti.

080/2018/RM – příkazní smlouvu projekt „Snížení energetické náročnosti objektu Zdravotní

                           středisko ve městě Budyně nad Ohří10.000,- náklady zahaj. prací, 20.000,- za

                           zpracování žádosti, 5 % ze schváleného objemu podpory + zpracování projektu

081/2018/RM - bezplatný pronájem prostoru pod hradem na akci spolku Pejsci a kočičky

082/2018/RM – návrh na zbudování vyhlídky – přístřešku a mapou s popisem okolí v Kostelci nad

                           Ohří parc. č. 232/11 ve vlastnictví města Budyně n. O akci připravit technicko-

                           projektově

083/2018/RM – poskytnutí individuální dotace Lince bezpečí, z.s. Praha 8 ve výši 2.500,00 Kč a

                           pověřuje starostu podpisem smlouvy

084/2018/RM - prezentaci Města Budyně nad Ohří v knize o Ústeckém kraji v česko-německé verzi

                           zaměřenou na prezentaci obcí, měst a kulturních institucí, kterou vydává

                           KULTPRO, z.s. ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje

085/2018/RM – kompenzaci 46.620,- Židovské obci za užívání pozemků

086/2018/RM – výši nájmu za p.p.č. 116/1 v částce 3.432,- Kč/rok, ovšem za podmínky, že

                           Židovská obec bude souhlasit se zápisem služebnosti ve prospěch Města Budyně

                           n.O., a to dle návrhu Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty.

                           Jednorázový paušální poplatek bude akceptován dle dohody ze 4.1.2018, tedy ve

                          výši 10.000,- Kč.

087/2018/RM - účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Budyně nad Ohří za rok 2017

                           včetně protokolu o schválení.

088/2018/RM - Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola

                           Budyně nad Ohří

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017

 

Název příspěvkové organizace

+ hosp.výsledek

Výsledek hospodaření

K rozdělení

Rezervní fond Kč (RF) Fond odměn Kč Rezervní fond k fondu odměn (36,042%) Odvod zřizovateli Kč
 

Základní škola

105.522,43 Kč

je zlepšený hospodářský výsledek /HV HČ/

15.905,00

hospodářská činnost

15.618,99

HV HČ

105.522,43

Energie

-89.903,44

15.618,99

14.131,99

 15.618,99

FO-1 093,00

RF FO  

-394,00

+ 15.905,00 hospodářská činnost

1.093,00

tj. 7% z 15.618,99

394,00

89.903,44

 

121.427,43 Kč

 

 

30. 036,99

1.093,00

394,00

89. 903,44

Příděl do rezervního fondu z HV 2017 může příspěvková organizace použít dle § 30 odst. 2a, k dalšímu rozvoji své činnosti. Rezervní fond je nutné zachovat v dostatečné výši ke krytí ostatních účelů použití dle § 30, alespoň ve výši počátku účetního období 2018.

O výši přídělu do rezervního fondu z HV 2017 z hlavní činnosti bude snížen příspěvek z rozpočtu zřizovatele na rok 2018.

089/2018/RM - účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Budyně nad Ohří za rok 2017

                           včetně protokolu o schválení.

090/2018/RM - rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola

                         Budyně nad Ohří

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017

 

Název příspěvkové organizace

+ hosp.výsledek

Výsledek hospodaření

K rozdělení

Rezervní fond Kč (RF) Fond odměn Kč Rezervní fond k fondu odměn (36,042%) Odvod zřizovateli Kč
 

Mateřská škola

+110 364,18

je zlepšený hospodářský výsledek/ HV HČ

+ 1.000,00 hospodářská činnost HV DČ

81 490,18

110.364,18

/HV HČ/

-28.874,00

/-energie/

81.490,18

75.946,18

110364,18

                   FO -4 075,00

RF FO –        -1 469,00

+ 1.000,00 hospodářská činnost,

RF celkem

4.075,00

tj. 5% z

81.490,18   hospodářského výsledku k rozdělení

1.469,00

28.874,00

  111.364,18   76.946,18 4.075,00 1.469,00 28.874,00

Příděl do rezervního fondu z HV 2017 může příspěvková organizace použít dle § 30 odst.2a, k dalšímu rozvoji své činnosti. Rezervní fond je nutné zachovat v dostatečné výši ke krytí ostatních účelů použití dle § 30, alespoň ve výši počátku účetního období 2018.

O výši přídělu do rezervního fondu z HV 2017 z hlavní činnosti bude snížen příspěvek z rozpočtu zřizovatele na rok 2018.

091/2018/RM - účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Budyně nad Ohří za rok 2017

                           včetně protokolu o schválení.

092/2018/RM - rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Školní jídelna

                         Budyně nad Ohří

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017

           

 

Název příspěvkové organizace

+ hosp.výsledek

Výsledek hospodaření

k rozdělení

Rezervní fond Kč (RF) Fond odměn Kč Rezervní fond k fondu odměn (36,042%) Odvod zřizovateli Kč
 

Školní jídelna

118.973,45 Kč       je zlepšený hospodářský výsledek /HV HČ/

+

43.043,67 Kč

hospodářská činnost

/HV DČ/  

28.553,63

118.973,45

HV HČ

energie

-90.419,83

28.553,63

26. 610,62

43.043,67 hospodářská činnost,

RF celkem

1.428,00

tj.5%

z hospo.výsledku k rozdělení

28.553,62

515,00

90 419,83

 

  162.017,12 Kč   69.654,29 1.428,00 515,00 90.419,83

Příděl do rezervního fondu z VH 2017 může příspěvková organizace použít dle § 30 odst.2a, k dalšímu rozvoji své činnosti. Rezervní fond je nutné zachovat v dostatečné výši ke krytí ostatních účelů použití dle § 30, alespoň ve výši počátku účetního období 2018.

093/2018/RM - společnosti Finders production s.r.o. Praha 4 žádá o pronájem nádvoří Vodního      

                           hradu na filmové natáčení ve dnech 25.5. – 26.5.2018. Pronájem hradu za 50.000,-

                           Kč/1 den natáčení a 25.000,- Kč/1 den příprav a likvidace. Pronájem pod hradem na                        

                           umístění filmové techniky bezplatně.

094/2018/RM - poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Budyně nad Ohří, ve výši 25.000,00 Kč a

                           pověřuje starostu podpisem smlouvy                      

095/2018/RM - rozpočtové opatření č. 3 3/RM/2018

096/2018/RM - uzavření smlouvy na akci na akci Divadelní léto v Budyni nad Ohří na Vodním

                           hradě

Rada neschvaluje

097/2018/RM – požadavek vlastníků domu na adrese Průhon 344 o pronájem případně odkup části

                           pozemku s ohledem na rekonstrukci komunikace

Rada ukládá

098/2018/RM – pí Hojzanové svolat schůzku s místní samosprávou v Kostelci nad Ohří a majitelem

                           klubu v hasičárně

099/2018/RM – vedení úřadu připravit na červnové zasedání zastupitelstva 2 obecně závazné

                           vyhlášky - schválení a rozšíření plánu odpadového hospodářství - noční klid

Usnesení číslo 077 a 099/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                             místostarosta

zapsala dne: 14.5.2018

Eva Šánová