Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Usnesení č.  11/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  28.05.2018 

 

Rada bere na vědomí:

100/2018/RM - kontrolu usnesení 077-099/2018/RM

101/2018/RM – prodej pozemku a nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení

Rada schvaluje:

102/2018/RM – nábor klientů pro projekt moderní rozhlas

103/2018/RM             – přijetí sponzorského daru 6.000,- Kč pro zájmový kroužek „Mažoretky SVČ DRAK

                           Budyně nad Ohří“ od obce Mšené-lázně.

104/2018/RM -  odkup 2 tisíce ks  starých střešních tašek á 3,- Kč/1 taška

105/2018/RM – postup nákupu pozemků v Břežanech nad Ohří z důvodu zajištění obslužnosti domů

                           č.p. 89, 90, 91, 92, 93, 8 a 95.

106/2018/RM             - uzavření Nájemní smlouvy se SVS a.s. na dílo „Budyně nad Ohří – kanalizace pro

                          6 RD v ul. Fáryho“  na dobu určitou a  pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

107/2018/RM             - roční nájemné 1,- Kč k  Nájemní smlouvě se SčVK na dílo „Budyně nad Ohří –

                          kanalizace pro 6 RD v ul. Fáryho“

108/2018/RM - odměnu místostarostovi za I. pol. 2018

Rada ukládá

109/2018/RM – vedení úřadu připravit výzvu pro občany o zařazení akcí pořádaných po 22.00

                           hod. do obecně závazné vyhlášky

110/2018/RM – vedení úřadu připravit na příští radu Plán odpadového hospodářství

Usnesení číslo 100 a 110/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 28.5.2018

Eva Šánová