Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

       Usnesení č. 13/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 18.06.2018

Rada schvaluje:

126/2018/RM – Rozpočet na r. 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Budyně nad Ohří

127/2018/RM – Rozpočet na r. 2018 příspěvkové organizace Základní škola Budyně nad Ohří

128/2018/RM- pronájem hradu společnosti Makers s.r.o., Praha na filmové natáčení 19.7.2018 –    

                         25.7.2018. Pronájem hradu za 50.000,- Kč/1 den natáčení a 25.000,- Kč/1 den příprav

                       a likvidaci.

129/2018/RM - Rozpočet na r. 2018 příspěvkové organizace Školní jídelna Budyně nad Ohří

Rada bere na vědomí:

130/2018/RM - kontrolu usnesení 111-125/2018/RM

131/2018/RM – žádost o koupi pozemku č. par. 126/1 v Kostelci nad Ohří a nedoporučuje

                         zastupitelstvu ke schválení.

132/2018/RM - prodej obecních pozemků. Jedná se o parcely č. 775/3, 777/2 a 789 orná půda o

                         celkové výměře 9061 m2 v k.ú. Budyně nad Ohří. Celková výměra pozemků je

                         9061 m2. Navrhovaná cena pozemků ze 1 m2 je 99,- Kč. Rada doporučuje

                         zastupitelstvu ke schválení.

133/2018/RM – koupi částí pozemkových parcel č. 569,570/19 – orná půda o velikosti 9.061 m2

                         v k.ú. Budyně n.O. za navrženou cenu 1m2/99,- Kč. Rada doporučuje

                         zastupitelstvu ke schválení.

Usnesení číslo 126 a 133/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 18. 6. 2018

Eva Šánová