Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 1/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 7.1.2019

Rada bere na vědomí:

001/2019/RM - kontrolu usnesení 234-251/2018/RM

Rada schvaluje:

002/2019/RM – přidělení bytu dle pořadí viz. zápis

003/2019/RM – prodloužení dlouhodobé návštěvy paní Jitce Reichmanové v Budyni n.O.,

                           Slunečná 426

004/2019/RM – doplnění komisí v tomto složení:

Komise pro tělovýchovu a sport: Ing. Petr Kindl - předseda

Petr Medáček, Jan Medonos, David, J. Prošek, prasátko, Doležálková

Komise pro projednávání přestupků města Budyně nad Ohří: JUDr. František Diviš - předseda

členové: Jiří Stross, Eva Šánová, Monika Brádková

Komise životního prostředí: Iva Hojzanová - předseda

členové: Pavel Rážek, Monika Brádková, Luděk Šír, Markéta Šifaldová

Likvidační komise: M. Šifalda - předseda

členové: František Trubička, Iva Hojzanová,

Komise pro školská zařízení: Naděžda Svobodová - předseda

Vladislava Rážková, Jana Nebeská, Horáčková, Markéta Králová, V. Povová, M. Landová,

Komise sociálně zdravotní: Milena Doušová – předseda

členové: Soňa Adámková, Vlaďka Pištorová, MUDr.Jana Rážková

005/2019/RM - Rada města schvaluje vyvěšení záměru města o prodeji pozemků v v k. ú .

                         Roudníček a to : části p. p. č. 620/3, ostatní komunikace, ostatní plocha (která

                         je rozdělena dle Geo plánu 104-498/2018 na následující parcely: st. 110

                         1m2, p. p. č. 620/12 – 6m2, 620/13 – 33 m2) a části p.p.č. 622/1, koryto

                         vodního toku, vodní plocha (která je rozdělena dle Geo plánu 104-498/2018

                         na následující parcely: st. 11 – 13 m2, p. p. č. 622/3 – 31 m2 a st. 106 – 21m2)

006/2019/RM – pronájem části pozemkové parcely 346/3 travnatý porost v k.ú. Písty, o

                         velikosti 132 m2 za účelem rekreace a vyvěšení záměru města o pronájmu

                         p. p. č. 346/3.

007/2019/RM - užívání veřejného prostranství před domem č. p. 26 v Kostelci nad Ohří za

                         účelem parkování auta

008/2019 /RM - cenu 15,- Kč/1m2 za pronájem p. části 796/1 ostatní plocha, v k. ú. Břežany

                           nad Ohří a

009/2019/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 2/2018 Podřipská nemocnice Roudnice

                         n.L.- Denní stacionář

010/2019/RM – vyúčtování poskytnuté dotace PD 9/2018 TJ Viktorie Budyně nad Ohří

011/2019/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD PO 3/2018 Mateřská škola Budyně nad

   Ohří

012/2019/RM –provozní náklady 3.000,- Kč na vytápění na Vodním hradě listopad – březen

                           za účelem pořádání svatebních obřadů

 

Rada ukládá:

013/2019/RM – pí Hojzanové místní šetření v k. ú . Roudníček z důvodu odkoupení

                           pozemků

Usnesení číslo 001 až 013/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 7.1.2018

Eva Šánová