Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 5/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 04.03.2019

Rada bere na vědomí:

043/2019/RM - kontrolu usnesení 040-042/2019/RM

044/2019/RM - postupuje žádost paní Eliášové do Zastupitelstva města Budyně nad Ohří a navrhuje

                         odprodej pozemku v k.ú. Roudníček a to : části p. p. č. 620/3, ostatní komunikace,          

                         ostatní plocha , celková výměra 126m2 (která je rozdělena dle Geo plánu 104-

                         498/2018 na následující parcely: st. 110 – 1m2, p. p. č. 620/12 – 6m2, 620/13 – 33

                         m2) celkem tedy 40 m2. Navrhovaná cena pozemků je 50 Kč za m2.

                         Záměr města byl dle zákona vyvěšen.

045/2019/RM - odprodej lesního pozemku č. 343/1 v k.ú. Kostelec nad Ohří o výměře 4.496 m2. Rada

                         navrhuje 1m2 za 15,- Kč Městskému úřadu v Budyni nad Ohří a postupuje

                         zastupitelstvu k rozhodnutí

046/2019/RM - odprodej části p. p .č. 1032/3 o velikosti 11 m2. Navrhovaná cena pozemku 50 Kč za

                         1m2 a postupuje zastupitelstvu ke schválení.

047/2019/RM - prodej části pozemku st. 309/1 o velikosti 10 m2 městu a postupuje zastupitelstvu ke

                         schválení.

048/2019/RM – informační dopis od Správy železniční dopravní sítě (SŽDS)

049/2019/RM - nabídku ČSOB, zhodnocení finančních prostředků a postupuje zastupitelstvu ke

                         schválení

050/2019/RM - na návrh pana starosty p. Medáčka vyvěšení černého praporu za bývalého zastupitele

                         pana Rážka, který zemřel dne 3.3.2019

051/2019/RM – zrušení vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu a návrh nové vyhlášky na rok 2019 a

                           postupuje zastupitelstvu ke schválení

052/2019/RM - žádost pracovníků zdravotního střediska o řešení přetrvávajícího nedostatku          

                           parkovacích míst u zdravotního střediska s tímto řešením, že vyhrazovat              

                           parkovací místa nelze z důvodu obsazení toho místa 24 hodin, 7 dní v týdnu.

                          Upravíme dopravní značení tak, aby bylo uvolněné parkoviště pro uživatele

                           zdravotního střediska od 6.30 – 7.00 hodin. Dále bude zvýšena kontrola

                           dodržování pravidel užívané plochy pro odstavování vozidel před zdravotním

                           střediskem. Kontroly bude provádět MěP Budyně nad Ohří.

Rada schvaluje:

053/2019/RM - pronájem části pozemku p. p. č. 622/1 v k.ú. Roudníček za podmínky zřízení věcného

                          břemene

054/2019/RM - vyvěšení záměru o pronájmu pozemku části st. p.p. 27 v k.ú. Kostelec nad Ohří

055/2019/RM - pronájem pozemku p.p.č. 126/1 v k.ú Kostelec nad Ohří

056/2019/RM - vyvěšení záměru na odkup části pozemku č. 796/1 ostatní komunikace

Rada neschvaluje:

057/2019/RM – příspěvek na nákup knih do výměnných souborů z důvodů nevyužívání této služby.

058/2019/RM - nabídku pana Brzáka ve věci poradenství a zhotovení činnosti ve věci regenerace

                           brownfieldů. neboť město není dosud projektově připravené

Usnesení číslo 043až 058/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 4.3.2019

Eva Šánová