Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 7/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 1.4.2019

Rada bere na vědomí:

065/2019/RM - kontrolu usnesení 061-064/2019/RM

Rada schvaluje:

066/2019/RM – přidělení bytu na Malém nám. 427, 58,21 m2, byt č. 16, 0+2 viz. zápis

067/2019/RM – přidělení bytu v ulici Poplužní č.p. 378 byt č. 8, 1+3 viz. zápis

068/2019/RM - zapůjčení školní jídelny na rodinnou oslavu 5.4.2019 s úhradou provozních nákladů

069/2019/RM - nabídku produkce letního kina

070/2019/RM – pronájem místa a elektřiny za hradem na pořádání 2. ročníku voříškiády

071/2019/RM – přijetí sponzorského daru od Českého atletického svazu Základní škole v Budyni nad

                           Ohří. Jedná se o sadu cvičebních pomůcek v hodnotě 24.000,- Kč.

072/2019/RM – užívání veřejného prostranství před hostincem „U mlýna“ za účelem postavení

                           zahrádky o rozloze 30 m2

073/2019/RM – užívání veřejného prostranství před hostincem „U Jandy archiváře“ za účelem postavení

                           Zahrádky.

074/2019/RM – záměr města o pronájmu parcely č. 385/2 o výměře 8049 m2.

075/2019/RM – propachtování vodní nádrže Pístecká tůň v k.ú. Písty, tj. pozemku p.č. 1119, část

                           pozemku p.č. 1118 tvořící vodní nádrž. Jedná se celkem o 12.080 m2 Českému

                           rybářskému svazu, z.s. Severočeskému územnímu svazu v Ústí nad Labem.

076/2019/RM – poskytnutí individuální dotace TJ Viktorii Budyně nad Ohří ve výši 20 000,00 Kč a

                           pověřuje starostu podpisem smlouvy.

077/2019/RM – rozpočtové opatření č. 3 3/RM/2019

078/2019/RM – úpravu bytu čp. 345 ve finančním rozsahu standardů, při rekon. koupelny viz příloha,

                           plovoucí podlahy se proplácet nebudou, stavební materiál bude uhrazen pro vyzdívku

                           koupelny a materiál na podhledy bude nakoupen s příspěvkem města pouze na strop

                           koupelny. Práce specialistů budou doloženy rozpočtem materiálu a práce na jednotlivé

                           profese.

079/2019/RM – přihlásit se do projektu Nadačního fondu Folivora v Ústí nad Labem, který byl založen      

                           na podporu ZOO Ústí

080/2019/RM - p. Jungwirthovi nájem pozemku č. 27 v k.ú. Kostelec nad Ohří o výměře 198 m2.

                           Smlouva bude na dobu neurčitou za stejných podmínek.

Rada ukládá:

081/2019/RM – paní Strossové odpovědět Hospicu z.s. Litoměřice o podání žádosti standardním

                           způsobem.

082/2019/RM – paní Hojzanové pozvat žadatele o umístění maringotky před dům č.p. 212 k osobnímu

                           jednání.

Usnesení číslo 065až 082/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 1.4.2019

Eva Šánová