Rada města bere na vědomí

244/2009
informace o nedoplatcích v bytovém hospodářství

245/2009
mimořádné odměny pro zaměstnance v MŠ a odměny z Rozvojového programu MŠ,

246/2009
žádost o změnu územního plánu a její zařazení do připravovaných změn,

247/2009
vyúčtování fin.příspěvku HOSPIC  a žádost o příspěvek na rok 2010,

Rada města schvaluje

248/2009
Smlouvu č. 09026336 o poskytnutí podpory ze SFŽP,

249/2009
přidělení bytu č.14 v čp. 345 v ul. Pražské - viz zápis,

250/2009
neprodávat pozemek č. 482/4,

251/2009
financování vánočních dárků pro MŠ v hodnotě cca 5 tis.Kč, družina 3 tis. Kč a centrum volného času 3 tis. Kč,

252/2009
pronájem hradu skupině LEPUS Libochovice,

253/2009
finanční daru místostarostovi - viz zápis,

254/2009
pokračování rozpracované akce protipovodňových opatření za podmínek daných v zápise rady.

255/2009
Rada města Budyně nad Ohří, která byla současně ustavena jako koordinačně-pracovní skupina pro účely zpracování projektu „Rozvojové  aktivity města  Budyně nad Ohří a partnerských subjektů v letech 2009 - 2015"  (podpořeno z dotace v rámci ROP Severozápad), projednala první část výstupů  tohoto projektu. Výstupy zpracovala společnost SPF Group, v.o.s., která byla vybrána v rámci výběrového řízení. Jedná se o část A „Socioekonomická  analýza města Budyně nad Ohří" a část B „Pasportizace stávajících projektových záměrů na území města Budyně nad Ohří". Rada města konstatuje, že výstupy jsou  zpracovány v souladu s cíli projektu a že lze na jejich základě pokračovat ve zpracování dalších výstupů. Z tohoto důvodu Rada města výstupy schvaluje  a ukládá zpracovateli pokračovat v realizaci projektu dle předem schváleného harmonogramu.

Rada města ukládá

256/2009
J. Bittnerovi svolat místní šetření ve věci stížnosti p. PhDr. Janákové v Kostelci n.Ohří,