Rada města bere na vědomí

11/2010
Jednací řád Rady obcí,

12/2010
žádost  o prodej pozemku 608/18 a další řízení dle textu zápisu,

13/2010
Smlouvu o dílo na vypracování Změny č. 2 územního plánu,

14/2010
Návrh zadání Změny č. 1 dle textu zápisu,

15/2010
informaci o přípravě žádosti na nové zhotovení božích muk.

Rada města schvaluje

16/2010
program dnešního jednání rady,

17/2010
Smlouvu o dílo na zpracování žádosti na akci Odbahnění tůně Písty,

18/2010
finanční zajištění dopravy TJ Sokol,

19/2010
Program používání statkových hnojiv pro rok 2010 ASTUR Straškov,

Rada města doporučuje zastupitelstvu

20/2010
navrhnout za člena Rady pro udržitelný rozvoj území pana starostu,

21/2010
schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p.č.1463/2 v k.ú. Budyně nad Ohří