Rada bere na vědomí

29/2010
informaci o změně kultury u pozemku ve vlastnictví p. Svobody Písty,

30/2010
přípravu jednání zastupitelstva,

31/2010
informaci o přidělení dotace na opravu hradeb ve výši 400 tis.Kč.

Rada schvaluje

31/2010
finanční příspěvek Konfederaci politických vězňů ve výši 2000,- Kč,

32/2010
umístění předzahrádky a dohodu o užívání veřejného prostranství,

33/2010
kácení stromů rostoucích mimo les dle návrhu komise ŽP - viz zápis,

34/2010
užívání pozemku ve vlastnictví města paní Svobodové a zároveň schvaluje poplatek za užívání tohoto pozemku ve výši 50,- Kč,

35/2010
Dodatek č. 6 k Vnitřnímu předpisu číslo 11 - bytové hospodářství,

36/2010
zrušení věcného břemene chůze na p.č. 33/2 v k.ú. Kostelec nad Ohří,

37/2010
svolání schůzky s majiteli domů v ul. Slánské ve věci vybudování vjezdů a jejich úhrady,

Rada ukládá

38/2010
uzavření smlouvy se svazem zahrádkářů do konce dubna 2010 - zajistí p. Šánová,

39/2010
svolání schůzky ve věci žádosti o kácení dřeva s panem Šírem - zajistí M.Šifaldová v termínu do konce března,

Rada neschvaluje

40/2010
nabídku služby LK systému s.r.o. na měření rychlosti v Budyni nad Ohří,